Opti
Personal Profile Analysis (PPA)®
Human Job Analysis (HJA)®
Meeskonnatöö AnalüüsTM
Sisekoolitaja töövahendid
Õppefilmid
Kasutaja
Salasõna

Meeskonnatöö AnalüüsTM abil saavad meeskonnaliikmed anda hinnangu olulisematele koostöövaldkondadele.  Toetudes 7 aasta pikkusele meeskonnatöö kogemusele ning kirjanduse ülevaatele, töötasime välja 9 meeskonnatöö edutegurit:

1.      Individuaalne võimekus

Meeskonnaliikmete teadmised, oskused ja võimed on tulemuslikkuse “toormaterjal”.   Mida parem on individuaalne võimekus, seda kõrgemal on grupi saavutuste lagi.

2.      Koostöövalmidus

Mündil on ka teine külg: teab ju igaüks näiteid, kus staarid head meeskonda ei moodusta.  Kõrgema võimekusega kaasneb kõrgem enesehinnang ning väiksem koostöövalmidus.  Hea meeskonnatöö eelduseks on koostööd soodustavad hoiakud.

3.      Koostööoskused

Kas koostöö sujub või mitte, sõltub tervest reast oskustest – alates elementaarsetest suhtlemisoskustest kuni grupidünaamika juhtimiseni.  Siia vahele jäävad infovahetus-, kuulamis-, ideede genereerimise ja edasiarendamise oskused jpt.

4.      Eesmärgistatus

Igasugune ühistöö eeldab teatud määral ühiseid eesmärke.  Ambitsioonikad ja aktsepteeritud eesmärgid mõjutavad suuresti grupi pühendumist ja motivatsiooni.

5.      Organiseerimine

Ühistegevus tekitab vajaduse organiseerimise ja koordineerimise järgi.  Hea meeskond arendab välja toimivad reeglid ja struktuurid ning kohandab ja uuendab neid, kui olud muutuvad.

6.      Efektiivsus

Tulemuskeskse tegutsemise harjumus on meeskonnatöös eriti tähtis.  Kuna “iga kett on sama tugev kui tema nõrgim lüli”, sõltub meeskonna efektiivsus igast liikmest eraldi ja kõigist üheskoos.

7.      Innovatiivsus

Meeskonnaliikmete erinevad teadmised ja mõtteviisid võimaldavad luua uusi ideid.  Kuid kas väljaöeldud idee ka toimivaks lahenduseks “küpseb”, sõltub suuresti grupiprotsessist ja selle juhtimisest.

8.      Eestvedamine

Arenenud meeskondades liigub liidriroll käest kätte, vastavalt sellele, kes antud tingimustes selleks paremini sobib.  See võimaldab saavutada maksimaalset meeskondlikku sünergiat.

9.      Areng

Meeskonna areng toimub seaduspäraselt, etappide kaupa.  Targad meeskonnad teadvustavad, millises arenguetapis nad parasjagu asuvad ning mida tuleb teha edasiliikumiseks.